5β-Hydroxycostic acid

PHYTOCHEMICALS

Product Details

CAT No.# CS-BT-00146
Category Phytochemicals
CAS 132185-84-3
Molecular Weight 250.3408
Molecular Formula C15H22O3
Synonyms: 2-(8a-hydroxy-4a-methyl-8-methylenedecahydronaphthalen-2-yl)acrylic acid
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
COA:    View COA
5β-Hydroxycostic acid Worldwide Suppliers of 5β-Hydroxycostic acid Phytochemicals Clearsynth CS-BT-00146

Product rating: 9 5β-Hydroxycostic acid based on 20 ratings

  1. Phytochemicals
  2. 5β-Hydroxycostic acid

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Nandrolone Decanoate EP impurity F
15. N-(4-Bromophenyl)-3-methyl-N-(m-tolyl)aniline
16. Ortho toluene sulfonic acid
17. Sucrose (1623637)
18. Crisaborole m-Isomer
19. Riluzole (1604337)
20. Pheniramine impurity B
This page contains information about 5β-Hydroxycostic acid Cas 132185-84-3 and its Phytochemicals.

5β-Hydroxycostic acid 5β-Hydroxycostic acid Worldwide Suppliers of 5β-Hydroxycostic acid Phytochemicals Clearsynth 132185-84-3

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."