7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One

CARBOHYDRATES

 
This product has a 5% Discount Online | Login to view price instantly
Product Details

CAT No.# CS-CA-00160
Category Carbohydrates
CAS 101490-85-1
Molecular Weight 375.32
Molecular Formula C18H17NO8
Synonyms: 7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3H-phenoxazin-3-one
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One Worldwide Suppliers of 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One Carbohydrates Clearsynth CS-CA-00160

Product rating: 9 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One based on 20 ratings

  1. Carbohydrates
  2. 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
2. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
3. Lauroside D
4. Triazolam 13C D3
5. Icatibant impurity 1
6. BISPHENOL AF (RING-13C12)
7. 0.1% TFA in Water ULC-MS
8. Metamizole EP Impurity C HCl
9. Silodosin Metabolite D4
10. Silodosin Metabolite
11. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
12. Nimesulide EP Impurity A
13. Acetone HPLC
14. Ortho toluene sulfonic acid
15. Crisaborole m-Isomer
16. Riluzole (1604337)
17. Pheniramine impurity B
18. Palbociclib N-Glucuronide
19. Carpropamid
20. Olmesartan N1-Trityl Impurity
This page contains information about 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One Cas 101490-85-1 and its Carbohydrates.

7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One Worldwide Suppliers of 7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3H-Phenoxazin-3-One Carbohydrates Clearsynth 101490-85-1

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."