β-D-Galactosylsphingosine

CARBOHYDRATES

Product Details

CAT No.# CS-N-00104
Category Carbohydrates
CAS 2238-90-6
Molecular Weight 461.6325
Molecular Formula C24H47NO7
Purity: >98%
Synonyms: Galactosylsphingosine
Application Notes: NA
Shipping: Free Shipping for worldwide on order above 2000 USD
COA:    View COA
β-D-Galactosylsphingosine Worldwide Suppliers of β-D-Galactosylsphingosine Carbohydrates Clearsynth CS-N-00104

Product rating: 9 β-D-Galactosylsphingosine based on 20 ratings

  1. Carbohydrates
  2. β-D-Galactosylsphingosine

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. Inosine-3',5'-cyclic-monophosphate free acid
2. Inosine 5'-diphosphate disodium salt
3. Z-Ile-OH (oil)
4. Zinc L-lactate
5. (2R,4R)-2-[D-Xylo-tetrahydroxybut-1-yl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
6. Pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
7. Pyrimidine-5-carboxamidine hydrochloride
8. 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
9. Ribavirin 5'-monophosphate sodium salt
10. 9-(β-D-Ribofuranosyl)isoguanine
11. 2'-TBDMS-5-Me-rU
12. 5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
13. 5-fluoro-2-piperidin-3-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
14. E-5-(2-Carboxyvinyl)-2'-deoxyuridine
15. Inosine 5'-monophosphate
16. 5-Chloro-1-(β-D-arabinofuranosyl)cytidine
17. 1-(2'-Chloro-2'-deoxy-β-D-arabinofuranosyl)cytosine
18. 8-Chloro-2'-deoxyadenosine
19. N-ethyl-N-[2-(5-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]amine hydrochloride
20. Z-Thr-OMe
This page contains information about β-D-Galactosylsphingosine Cas 2238-90-6 and its Carbohydrates.

β-D-Galactosylsphingosine β-D-Galactosylsphingosine Worldwide Suppliers of β-D-Galactosylsphingosine Carbohydrates Clearsynth 2238-90-6

"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."