17-β-Acetyl-estradiol 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester)

METABOLITES

Product Details

CAT No.# CS-T-47231
Category Metabolites
CAS 59495-70-4
Molecular Weight 63.68
Molecular Formula C33H42O12
Purity: >98%
Solubility: Dichloromethane
Appearance: White Solid
Synonyms: methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triS)-14thyltetracyclo[8.7.0.0²,7.0¹¹,¹5]heptadeca-2,4,6- trien-5-yl]oxy}oxane-2-carboxylate
Application Notes: A protected metabolite of Estradiol .
COA / MSDS:    View COA    MSDS    Enquire
The balance used are calibrated with weights traceable to National Standards NIST for accuracy
Related Results for '17-β-Acetyl-estradiol 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester)'

- API Standards of Estradiol
- Stable Isotopes of Estradiol
- Metabolites of Estradiol
- Impurities of Estradiol
- Glucuronides of Estradiol
- Intermediates of Estradiol

PEOPLE ALSO SEARCHED FOR: 1. (6R,7S)-7-(2-chloroacetamido)-7-methoxy-3-(((1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
2. propan-2-yl-5-hydroxy-2-methyl-2-4-(3-nitrophenyl)-6-oxo-1,4,5,5-tetraahydropyridine-3-carboxylate
3. ([13C6]Leu5)-Ghrelin (human) (H-7252.1000)
4. Benidipine D7
5. Lauroside D
6. Triazolam 13C D3
7. Icatibant impurity 1
8. BISPHENOL AF (RING-13C12)
9. 0.1% TFA in Water ULC-MS
10. Metamizole EP Impurity C HCl
11. Silodosin Metabolite D4
12. Brivaracetam Carboxylic acid metabolite [UCB 42145]
13. Terbuthylazine D5
14. tibolone (848)
15. (Z)-Dimethylvinphos
16. Silodosin Metabolite
17. 2-Phenoxymethanesulfonanilide
18. Nimesulide EP Impurity A
19. Acetone HPLC
20. Nandrolone Decanoate EP impurity F
This page contains information about 17-β-Acetyl-estradiol 3-(Tri-O-acetyl-β-D-glucuronic Acid Methyl Ester) Cas 59495-70-4 and its Metabolites.
"Products currently covered by valid US Patents are offered for R&D use in accordance with 35 USC 271(e)+A13(1). Any patent infringement and resulting liability is solely at buyer risk."