Exenatide > Metabolites > 4

Catnumber Casnumber Compound Category Pricing
CS-O-13851 868249-03-0 Glutaminyl-Methionyl-Glutamyl-Glutamyl-Glutamyl-Alanyl-Valyl-Arginine Trifluoroacetate Metabolites Show Price
CS-O-13852 NA Histidyl-Glycyl-Glutamyl-Glycyl-Threonyl-Phenylalanyl-Threonyl-Seryl-Aspartyl-Leucyl-Seryl-Lysine Trifluoroacetate Metabolites Show Price
CS-O-13853 NA Leucyl-Phenylalanyl-Isoleucyl-Glutamyl-Tryptophyl-Leucyl-Lysine Trifluoroacetate Metabolites Show Price
CS-O-13855 NA Asparaginyl-Glycyl-Glycyl-Prolyl-Seryl-Seryl-Glycyl-Alanyl-Prolyl-Prolyl-Serinamide Trifluoroacetate Metabolites Show Price