Nisoldipine Impurity-II

Nisoldipine Impurity-II

(Impurities) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-13574
CAS:NA
Mol. Weight:430.49 g/mol
Mol. Formula: C₂₃H₃₀N₂O₆

Details


Nisoldipine D4

Nisoldipine D4

(Stable Isotopes) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-02771
CAS:1219795-47-7
Mol. Weight:392.44 g/mol
Mol. Formula: C₂₀H₂₀D₄N₂O₆

Details


Nisoldipine

Nisoldipine

(API Standards) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-30680
CAS:63675-72-9
Mol. Weight:388.41 g/mol
Mol. Formula: C₂₀H₂₄N₂O₆

Details


Nisoldipine D6

Nisoldipine D6

(Stable Isotopes) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-O-06817
CAS:1285910-03-3
Mol. Weight:394.45 g/mol
Mol. Formula: C₂₀H₁₈D₆N₂O₆

Details


Dehydro Nisoldipine

Dehydro Nisoldipine

(Metabolites) 

Stock Status : In-Stock
CAT No. : CS-T-51780
CAS:103026-83-1
Mol. Formula: C20H22N2O6

Details


Nisoldipine Impurity B

Nisoldipine Impurity B

(Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-92566
CAS:61312-59-2
Mol. Weight:291.30 g/mol
Mol. Formula: C15H17NO5

Details


4-Acetoxy Nisoldipine

4-Acetoxy Nisoldipine

(Intermediates) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-00446
CAS:106666-00-6
Mol. Weight:446.45 g/mol
Mol. Formula: C22H26N2O8

Details


Nisoldipine Impurity F

Nisoldipine Impurity F

(Impurities) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-EO-00644
CAS:NA
Mol. Weight:388.4 g/mol
Mol. Formula: C20H24N2O6

Details


Dehydro Nisoldipine D7

Dehydro Nisoldipine D7

(Stable Isotopes) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-73944
CAS:1329836-20-5
Mol. Weight:393.44 g/mol
Mol. Formula: C₂₀H₁₅D₇N₂O₆

Details


4-Hydroxy Nisoldipine

4-Hydroxy Nisoldipine

(Metabolites) 

Stock Status : Enquire
CAT No. : CS-T-28324
CAS:106685-70-5
Mol. Weight:404.41 g/mol
Mol. Formula: C20H24N2O7

Details