Pravastatin > Metabolites > 7

Catnumber Casnumber Compound Category
CS-O-05909 81093-43-8 3a Hydroxy Pravastatin sodium Metabolites
CS-O-05928 151006-14-3 Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine Metabolites
CS-T-60711 136980-32-0 Pravastatin Lactone Di-(tert-butyldimethylsilyl) Ether Metabolites
CS-T-60712 85956-23-6 6-epi Pravastatin Lactone Metabolites
CS-T-56380 85798-96-5 3a-Hydroxy Pravastatin Lactone Metabolites
CS-T-56381 87984-67-6 3-β-Hydroxy Pravastatin Lactone Metabolites
CS-O-11965 81131-74-0 3α-hydroxy pravastatin Metabolites